บุคลากรแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

นายชวินทร์ พลหาญ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าแผนก

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสวัสดิ์ ธงไชย

ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายชนินทร์ พบลาภ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสนอม ทิพยรัตน์สุนทร

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอิทธิพล สุขเติม

ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายสุภภณ สวาดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต. วิทยา เจริญทัศ

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวรัชฎาเนตร สุรำไฟ

วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์

นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวเสาวภา ยุติ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภัทราภรณ์ เผือกนอก

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นางสาวเอมอร สิมาทอง

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอิทธิพล นราชัย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นายธนวัฒน์ พร้อมสุข

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์