แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔