การชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง การชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนตาม แนวทางการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. รวมถึงการบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาต่อไป