พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้แก่

วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ที่มาให้ความรู้ทั้ง ๒ ท่านได้แก่ นายดาวไทย เบาราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายวิรุฬห์ นาสุอินทร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ทั้งนี้ นายดาวไทย เบาราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะกรรมการ อวท. และผู้ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ จัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดี คนเก่งและมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี