วท.สิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงานการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วท.สิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงานการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการจัดการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ ๒๑ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในแผนกวิชาช่างอากาศยาน และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ตามนโยบายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)