ลงทะเบียนฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปวส.2สชผ.กลุ่ม1-8(ม.6)

1.ปวส.2สชย.(ทวิ)

2.ปวส.2สชผ.(ทวิ)

3.ปวส.2สชฟ.(ทวิ)

4.ปวส.2สชอ.(ทวิ)

5.ปวส.2สชส.(ทวิ)

6.ปวส.2โทรคมนาคม(ทวิ)

7.ปวส.2สชธ.(ทวิ)

8.ปวส.2ฮาร์ดแวร์(ทวิ)

หมายเหตุ*  ให้นักศึกษาที่ออกฝึกงานทำการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินได้ที่ งานการเงิน หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้