วท.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วท.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางขนิษฐา ดาโรจน์ นางณชิตา เถาว์โท และนายเกียรติพล บุญหล่อครูหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนางสาวปัณณิกา อุ่นแพทย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการบัญชี ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ณ ศาลาจัตุรมุข สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง