พิธีลงนาม บันทึกความตกลง (MOU)

พิธีลงนาม บันทึกความตกลง (MOU)

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความตกลง (MOU) ในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี โดยพิธีลงนามในครั้งนี้มี 5 วิทยาลัยเข้าร่วม ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร และวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ