พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิต หัวหน้างานความร่วมมือ นายสถิระ กาญจันดา หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และสถานประกอบการจำนวน ๑๖ แห่ง ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นอกจากนี้ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการอีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา และเพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อไป