วท.อุบลฯ และ วก.วานิยชำราบ ลงนามบักทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษั? ศูนย์เทคนิค (2009) จำกัด

วท.อุบลฯ และ วก.วานิยชำราบ ลงนามบักทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษั? ศูนย์เทคนิค (2009) จำกัด

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ พร้อมทั้งกล่าวนโยบายและวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ ๙ นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิด นางชื่นจิต เดชโยธิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงาน คุณสุนันทา ทัศจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์เทคนิค (๒๐๐๖) จำกัด และคณะ เป็นผู้แนะนำภาพรวมกิจการ โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิต หัวหน้างานความร่วมมือ นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวารินนคร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ