กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี