พิธีเปิดงานประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีเปิดงานประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานในพิธี นอกจากนี้มี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.อาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาใช้คิดค้นประดิษฐ์ประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป