วท.อุบลฯ เข้ารับกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดีเด่น

วท.อุบลฯ เข้ารับกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดีเด่น

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้ารับกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดีเด่น ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดได้