การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และการอบรมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และการอบรมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และการอบรมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตร การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๔) ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลการประเมินระดับ ๔ ดาว โดยได้รับเกียรติจากนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์