Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศนร.,น.ศ.ที่ผ่านการคัดเลือก โควตา2562

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30

*** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ****** (เพิ่มเติม…)

Read more...