Author - porntip srimart

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทนเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา2559

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 – 19 สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562  (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ จัดการประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมขน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...