ทำเนียบผู้บริหาร

นายนิยม  แสงวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

                                                                                                                        

         นายมนตรี  สุริยพันตรี                                     นายทวีศักดิ์   บุตรจันทร์                                                                                       นายสุวิชา    มั่นยืน                                  นายไวพจน์  ศรีธัญ

   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร             รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                                                               รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ               รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา