Author - พันพิภพ จันทิมาต

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทิคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายลิขิต พลเหลา (เพิ่มเติม…)

Read more...

บริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด ธุรกิจการก่อสร้างและรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าของรถไฟฟ้าในประเทศไทย

วันนี้ (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศุกษา

ตามที่อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น ๖ ให้กับนักเรียนที่สนใจรับทุนการศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๑.๐๐ น. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุม อศจ. อุบลราชธานี เตรียมจัดงานวันครู

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

เชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเพราะของพัสดุและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุ <คลิก>

Read more...